ELASTIC GALLERY

News

 • Aug 15, 2018

  CHART Art Fair, Copenhagen 31/8 - 2/9

  ”We are proud to once again participate in CHART Art Fair in Copenhagen at the beautiful Charlottenborg Kunsthal, in the heart of Copenhagen. ”
  READ MORE

 • Jun 6, 2018

  Frida Sandström om The Permanent Void

  ”I minnet av den andra växer både våld och mjuka gester.”
  READ MORE

 • Sep 18, 2017

  New Location - Ulrikagatan 15, Stockholm

  "We are happy to announce our new gallery location at Ulrikagatan 15 in Stockholm, Sweden."
  READ MORE

 • Feb 26, 2016

  Håkan Nilsson om Charlotte Walentin

  "Charlotte Walentin sätt att i sin konst röra sig bland lager av mening och sammanhang är både konceptuellt och vackert på samma gång."
  READ MORE

 • Dec 8, 2015

  Håkan Nilsson om Andreas Mangione Osso Buco

  "Verken pockar på vår uppmärksamhet och verkar kräva att bli förstådda, samtidigt som de undandrar sig varje entydig tolkning."
  READ MORE

Newsletter

Current exhibition

Charlotte Walentin - Middle Ground 15/11 - 15/12

Artistnamn - Titel

Fold, 2018, ink, canvas & eyelets , 155 x 155 cm

Charlotte Walentin river, delar, viker, färger, tvättar, repar, löser upp och fogar samman sina material. Man luras ofta att tro att det skulle vara tvådimensionella ytor. Antagligen en konsekvens av vår digitala värld, samt att det har blivit en referensram för konst. Vi upplever inte lika ofta, doften, skuggorna, formerna i gallerirummet. Men när blicken och kroppen fysiskt närmar sig hennes verk, är det uppenbart att hennes intresse är skulpturalt.

Elastic Gallery presenterar stolt Charlotte Walentins andra utställning med galleriet Middle Ground. I den nya serien Fold av vikta canvas verk, utgår hon från ett format 300 x 150 cm och presenterar 3 kvadratiska textila skulpturer. Vecken i verken döljer och exponerar. Vid första mötet refererar man nog till kläder, men som uppförstorade detaljer. Kanske är det den kroppsliga förnimmelsen som gör sig påmind: känslan av tyg mot hud? Men vi måste se bortom idén om klädesplagg för att uppskatta Walentins verk, det är snarare hennes infärgningar, urtvättningar och uppdelningar av de vävda materialen som är centrala.

Formerna i Walentins verk är materialets. Konstnären måste foga sig efter eller tvinga materialet för att kunna hitta verkets uttryck. Det är också här erfarenhet och envishet blir hennes styrka, Walentins avvägningar är ju bottnade i ateljéarbetet timme efter timme. Detta ses även i titeln på hennes första utställning på galleriet 2016 The Weight of Dust Exceeds The Weight of Settled Objects, som skvallrar om en lyhördhet inför och samtidigt en kamp med materialen.

Dialogen mellan form, ljus, rumslighet och yta är central i Middle Ground. Det är en utforskning av materialet genom konstruktion och dekonstruktion, samt av arbetet där Walentin’s hand faktiskt möter materialen. Hennes sätt att skapa verken och hur de är presenterade, anspelar i lika grad på måleri som på skulptur. I flera av verken upplevs verkens ytor som nästintill transparenta, men där pigmentering är tvärsäker, Walentin vet att kombinera olika typer av tyg, färg och applicering. Ytorna får därför en nästan porös gräns, där de bärande delarna av tyget, varp och inslag, har sina självklara platser. Walentin testar och utmanar dock ständigt deras position genom ta bort och/eller omplacera dem i sina verk.

Verket Corral (2018) har hon repat upp tråd för tråd. Det är ett nästan tre meter långt tygstycke där bitarna hålls isär för att forma den självklara helheten. I Broken Flag (2018) upprepas handlingen att knyta tyget. Som en flagga som piskats och fransats av vinden men lagats. Det blir en symbol för det samhälle som flaggan är satt att manifestera. En bruten samtid, men en som vi ständigt måste omforma och omdefiniera utifrån kunskap.

Vi ställs inför textila material som behandlats på andra sätt än det traditionella. Walentins grepp och handlingar är grövre, grävande och utforskande. Vi får vara med och se in i ett tillstånd och urval av hennes processer i ateljén, där en del upplevs som stabila andra är fortfarande i flux. Vi befinner oss i ett läge där vi måste tillåta oss att lita på våra intryck och de uttryck Walentin presenterar för oss.

Ola Gustafsson, Stockholm, November 2018

_ _ _ _ _ _ _ _

Charlotte Walentin tears, parts, folds, colors, washes, repairs, dissolves and puts together her materials. One often is fooled to think that these are two-dimensional surfaces. Probably a consequence of our digital world, and that it has become a frame of reference for art. It’s not often we experience the smell, shadows and shapes in the gallery space. But when the eyes and the body physically approach Walentin’s works, it’s obvious that her interest is sculptural.

Elastic Gallery proudly presents Charlotte Walentin's second exhibition at the gallery, Middle Ground. The pleated canvas works in the new series Fold derive from the same format 300 x 150 cm featuring 3 square textile sculptures. The folds in the works hide and expose. When first meeting them you might allude to clothes, but as enlarged details. Perhaps we are reminded by the sensation of the body: that feeling of clothing against skin? But we must look beyond the idea of ??clothing to appreciate Walentin's work. It’s rather her coloring, scouring and splitting of the woven materials that are central.

The material shapes Walentin's works. The artist must adhere to or force the material to be able to find the expression of the work. It’s also here experience and stubbornness become her strength, because her trials stem in hours worth of studio work. This is also seen in the title of her first show at the gallery in 2016 The Weight of Dust Exceeds The Weight of Settled Objects, which reflects on a sensitivity to, and at the same time, a struggle with the materials.

The dialogue between shape, light, space and surface is central to Middle Ground. It’s an exploration of the material through construction and deconstruction, as well as of the work where Walentin’s hand actually meets the materials. Her way of creating the works and how they are presented equally reflects on painting as on sculpture. In many of the works, the surfaces of the work are perceived as almost transparent, but where pigmentation is translucent, Walentin knows how to combine different types of fabric, color and application. The surfaces therefore get an almost porous boundary, where the fundamental parts of the fabric, the warp and the weft, have their obvious place. However, Walentin constantly tests and challenges their position by removing and / or repositioning them in her works.

The work Corral (2018), thread by thread is unraveled. The almost three-meter long piece of fabric is disassembled to shape the unmistakable entirety. In Broken Flag (2018) the action is repeated to tie the fabric. Like a flag whipped and fringed by the wind but is now repaired. It becomes a symbol of a society that the flag is set out to manifest. A broken present-day, but one that we constantly transform and redefine based on knowledge.

We’re faced with textile materials treated differently than the traditional way. Walentin's actions are coarser, digging and exploring. We’re allowed to look into a state and selection of her processes in the studio, where some are perceived as stable others are still in flux. We’re in a position where we must allow ourselves to trust our impression, but also rely the expressions Walentin sets in front of us.

Ola Gustafsson, Stockholm, November 2018

Charlotte Walentin received her MFA from Malmö Art Academy in 1999. Previous solo shows include 2018 (Upcoming) Far Away Very Close Galleri Thomas Wallner, Simris 2016 The Weight of Dust Exceeds The Weight of Settle Objects, ELASTIC Gallery, Stockholm 2015 One Wish May Hide Another, Krognoshuset; Lund, Distant Fingers, Fainted Strings, Wadström Tönnheim Gallery, Falsterbo 2013 Objects Obscured by Other Objects, Galleri Ping-Pong, Malmö, Slow Motion, Galleri Thomas Wallner, Simris 2011 Galleri Lars Olsen, Köpenhamn, Vargåkra gård, konsthall, Hammenhög, 2010 As matters stands as matter, Crystal, Stockholm, Out of this world, Vita Kuben, Umeå, 2005 Galleri Mors Mössa, Göteborg, to name a few.

Groups exhibitions include 2017 Translation Theme Park, Cave Gallery, Tokyo Matousch Mårtensson Soidre Walentin, Galleri Thomas Wallner, Simris 2016 ELASTIC Vagnsverkstaden, Kockums, Malmö 2014 What we did on our holidays, Galleri Ping-Pong, Malmö, Crystal Grand Finale, Sthlm Art Week, Stockholm 2013 Former i tillblivelse, Lunds Konsthall, Lund, Polyfoni, Galleri Thomas Wallner, Simris 2012 Frosseri och förgänglighet, Galleri Arnstedt, Östra Karup, Worlds apart, Galleri Thomas Wallner, Simris 2011 Malmö – so there, Galleri Thomas Wallner, Simris 2010 Spår, Malmö Konstmuseum, 2010 Y – The Black Issue, Ystad konstmuseum.

Walentin is represented in public collections like Malmö Konstmuseum, Göteborgs Konstmuseum, Ystad Konstmuseum, Region Skåne Art Collection, Statens Konstråd, The City of Lund Art Collection and the City of Gothenburgs Art Collection, Gävleborg Municipal Collection, Stockholm Municipal Art Collection as well as private collections in Sweden, Denmark and Switzerland. Walentin has completed a number of public commissions in Lund, Klippan, Huddinge as well as the City of Uppsala.

Full CV of artist can be found here

www.charlottewalentin.se

クロムハーツ 財布 クロエ バッグ